Twój Dzielnicowy - TWÓJ DZIELNICOWY - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

TWÓJ DZIELNICOWY

Twój Dzielnicowy

TWÓJ DZIELNICOWY

Zadania realizowane przez dzielnicowych:

Gromadzenie informacji dotyczące swojego rejonu służbowego, w szczególności w zakresie stosunków społeczno – ekonomicznych, struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;
Zdobywanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
Utrzymywanie kontaktów z osobami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie przestępczości, gromadzenie się osób dorosłych i nieletnich zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, obiektów narażonych na działalność przestępczą i innych miejsc ważnych ze względu na infrastrukturę lub uczęszczanych przez osoby podejrzewane o dokonywanie przestępstw i wykroczeń;
Zgłaszanie kierownikowi rewiru wniosków i propozycji dotyczących liczby oraz rozmieszczenia służb patrolowych i czasu pełnienia służby, wskazywanie propozycji konkretnych przedsięwzięć (może być w formie karty zadania doraźnego).
Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności: inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami, inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii, uczestniczenie w procesie tworzenia i realizacji programów prewencyjnych;
Przyjmowanie obywateli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa publicznego;
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu;
Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia i zatrzymywanie ich sprawców w uzasadnionych przypadkach;
Ujawnianie i reagowanie na wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie;
Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych, realizacja doprowadzeń do zakładów karnych lub aresztów śledczych osób na podstawie zarządzenia sądu;
Realizacja zadań w formie służby obchodowej;
Wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej, realizowanie pisemnych poleceń sądów i prokuratur;
Uzyskiwanie informacji od osobowych źródeł informacji i dokumentowanie ich w postaci meldunków informacyjnych.
Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

 

 Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz

asp. sztab. Rafał Kubacki

pokój nr 4

tel. (44)726 10 21 tel. kom 693 997 330

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

w przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

pod numer Kierownika Dzielnicowych

 

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

  [Image]

 

REJON NR I

 

[Image]

mł. asp. Grzegorz Kołodziejski

 

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44) 726 10 29 tel. kom. 516 432 920

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku: przejście tzw. "Przeskok" pomiędzy Placem Kościuszki a ul. Tkacką w Tomaszowie Maz. ze zwróceniem uwagi na zakłócenia porządku publicznego oraz ciszy nocnej przez osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów, niszczenie mienia, wybryki chuligańskie.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego,  funkcjonariuszy Referatu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Wywiadowczego KPP w Tomaszowie Maz. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Tomaszowie Maz. oraz powiadomiono Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Maz.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych posesji.

Barlickiego, Bema- do nr 10, Borek, Chłodna, Ciesielska, Dywanowa, Farbiarska, Fabryczna, Górna, Grada, Grunwaldzka- do nr 5, Hallera, Krótka, Krzywa, Krzyżowa- do nr 9 i 8), Legionów- do nr 37 i 34, Letnia, Meca, Mostowa, Murarska, Obwodowa, Pl. Kościuszki, Pl. Narutowicza, Piłsudskiego Al., Przemysłowa, Przędzalniana, Ruda, Rybaki, Rzeźnicza, Spacero wa, Sowińskiego, Śląska, Środkowa, Św. Antoniego- nr parzyste 2-10, Tkacka, Warszawska- nieparzyste od nr 1-13, Zdrojowa, Zgorzelicka- do nr 14 i 21, Żytnia.

  [Image]

 

REJON NR II 

 

[Image]

st.asp. Witold Szymański

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 914

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku: rejon sklepów przy ul. Smugowej 14/20 w Tomaszowie Maz. ze zwróceniem uwagi na zakłócenia porządku publicznego oraz  spożywanie alkohol w miejscu publicznym. Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów, niszczenie mienia, wybryki chuligańskie.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego,   funkcjonariuszy Referatu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Wywiadowczego KPP w Tomaszowie Maz. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Tomaszowie Maz.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych posesji.

11 Listopada, Bema- od nr 11, Batorego, Benniego, Bezdomna, Bluszczowa, Bracka, Brzozowa, Chodkiewicza, Ciepła, Czarnieckiego, Dąbrowska- do nr 43, Grunwaldzka- od nr 7, Hetmańska, Husarska, Jagodowa, Jana Pawła II, Jerozolimska, Joselewicza, Jeżynowa, Kanonierów, Kmicica, Konwaliowa, Krzyżowa- od nr 10 i 11, Lawendowa, Legionów- od 39 do nr 131 i od 36 do nr 120, Lewa, Malinowa, Mała, Ogrodowa, Piekarska, Pomorska, Poziomkowa, Prawa, Przejazd Dąbrowski, Rodego, Rolna, Rycerska, Skrzetuskiego, Słowackiego, Smugowa, Sobieskiego, Sterlinga, Synów Pułku, Szarotki, Ułańska, Wołodyjowskiego, Wschodnia, Zagłoby, Zgorzelicka- od nr 16 i 23, Żółkiewskiego.

[Image]

 

REJON NR III

 

[Image]

sierż. Krzysztof Selega

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 869

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku:  ul. Graniczna na odcinku od Ronda Olimpiczyków do ul. Polnej w Tomaszowie Maz. ze zwróceniem uwagi na naruszenia przez kierujących pojazdami warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku.  Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów ruchu drogowego.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego,  funkcjonariuszy Wydziału Ruchu drogowego, Referatu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Wywiadowczego KPP w Tomaszowie Maz. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Tomaszowie Maz. oraz Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Maz.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyeliminowanie zagrożeń tj. parkowania pojazdów na chodniku w sposób utrudniający ruch pieszych oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych posesji.

 

Bohaterów Getta Warszawskiego, Czołgistów, Głowackiego- parzyste od nr 52, Graniczna- nr parzyste, Kawki, Mościckiego- parzyste od nr 2 do nr 22/24, Niecała, Pogodna, Polna, Seweryna, Słoneczna, Stolarska, Szkolna, św. Antoniego- od nr 12 i 13 do nr 66 i 73, Żwirki i Wigury.

[Image]

 

 REJON NR IV 

 

[Image]

st. sierż. Sylwia Papiernik

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 3

tel. (44)726 10 39 tel. kom. 516 432 850

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku: rejon parku  przy ul. Nadrzecznej w Tomaszowie Maz. ze zwróceniem uwagi na zakłócenia porządku publicznego,  spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie. Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów, niszczenie mienia, wybryki chuligańskie.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego,  funkcjonariuszy Referatu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Wywiadowczego KPP w Tomaszowie Maz. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Tomaszowie Maz.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych posesji.

Armii Krajowej, Bohaterów 14 – tej Brygady, Browarna, Dolna, Drewniana, Głowackiego- nr nieparzyste i parzyste do nr 50, Kołłątaja- nr parzyste, Konstytucji 3 Maja- nr parzyste oraz nieparzyste do nr 31, Ligi Morskiej i Rzecznej, Majowa- do nr 75 i 100, , Małkowskich, Mireckiego- nieparzyste do nr 93, Mościckiego- nr nieparzyste oraz parzyste od nr 26, Nadrzeczna- do nr 84 i do nr 85, Nowowiejska, Park Miejski, Partyzantów, POW, Pułaskiego, Sosnowa- od nr 34 i 37, Spalska- parzyste do nr 68, Szczęśliwa- nr parzyste od 46 , Św. Antoniego- nieparzyste do nr 11, Warszawska- od nr 2 do 22, Wrzosowa- do nr 36 i 37, Zacisze- od nr 7 i 32, Zakątna, Zapiecek, Zgodna.

 

[Image]

REJON NR V

 

[Image]

mł. asp.  Paweł Ogórek

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 32 tel. kom. 516 432 778

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku: rejon  ul. Mazowiecka 11/13  w Tomaszowie Maz. ze zwróceniem uwagi na parkowanie pojazdów na pasie zieleni. Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów ruchu drogowego.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego,  funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Tomaszowie Maz. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Tomaszowie Maz.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych posesji.

 

Akacjowa, Biernackiego, Bociania, Bukowa, Chemików, Grabowa, Hoża, Inżynierska, Jałowcowa, Jodłowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Mazowiecka- od nr 4 i 7, Biernackiego, Miła, Mireckiego- nr parzyste, Modra, Morelowa, Nadpiliczna, Niska, Nowy Port, Osiedlowa, Parkowa, PCK, Piękna, Prosta, Strzelecka- nr nieparzyste, Świerkowa, Techniczna, Topolowa, Ustronie, Wiejska, Willowa, Zacisze- do nr 5 i 30, Zagajnikowa.

 

[Image]

 

REJON NR VI

 

[Image]

 mł. asp. Przemysław Różycki

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 809

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku:  rejon sklepu   przy ul. Zielonej 10 w Tomaszowie Maz. ze zwróceniem uwagi na zakłócenia porządku publicznego oraz  spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów, niszczenie mienia, wybryki chuligańskie.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego,   funkcjonariuszy Referatu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Wywiadowczego KPP w Tomaszowie Maz. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Tomaszowie Maz.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych posesji.

 

Agatowa, Ametystowa, Batalionów Chłopskich, Botaniczna, Brylantowa, Bursztynowa, Dąbrowska- od nr 45, Diamentowa, Działkowa ,Gajowa, Graniczna- nr nieparzyste, Irysowa, Jana Pawła II- od nr 32 i 39, Jaśminowa, Józefowska, Kalinowa, Kaktusowa, Koralowa, Kotlinowa, Krokusowa, W.Panfil, Legionów- od 120 i od 131, Liliowa, Ludowa, Łąkowa, Maya L. W., Mazowiecka- od 1 do 5 oraz 2 (a,b,c), Nagórzycka, Nefrytowa, Opalowa, Perłowa, Pod Grotami, Podleśna, Przyrodnicza, Pusta, Różana, Rubiowa, Rumiankowa, Sasankowa, Sikorskiego, Starowiejska, Stokrotki, Strzelecka- nr parzyste, Szafirowa, Szmaragdowa, Ściegiennego, Św. Antoniego- od 68 i 75, Tulipanowa, Turkusowa, Wierzbowa, Wodna, Wola Wiaderna,Zwierzyniecka, Zamenhofa, Zielona.

[Image]

REJON NR VII          

[Image]

mł. asp. Paweł Krajewski

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 824

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku: obręb siłowni zewnętrznej przy ul. Jana w Tomaszowie Maz. ze zwróceniem uwagi na  spożywanie alkohol w miejscu publicznym, gromadzenie się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją, zakłócenia porządku publicznego. Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów, niszczenie mienia, wybryki chuligańskie.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego,   funkcjonariuszy Referatu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Wywiadowczego KPP w Tomaszowie Maz. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Tomaszowie Maz.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych posesji.

 

25 Brygady AK, Adama, Aliny, Andrzeja, Anny, Barbary, Bartłomieja, Białego, Białobrzeska, Bogumiła, Cezarego, Celiny, Chojnowskiego, Cisowa, Czarna, Damazego, Danuty, Dobra, Dziubałtowskiego, Edwarda, Elżbiety, Flory, Gminna, Grażyny, Gruntowa, Grzegorza, Haliny, Henryka, Henrykowska, Hojnowskiego, Hubala Dobrzańskiego, Ireny, Ignacego, Jana, Jerzego, Jolanty, Joanny, Jadwigi, Kałużyńskiego, Kamienna, Kamila, Katarzyny, Kępa, Klonowa, Kolejowa, Kopalna, Kowalska, Krawiecka, Kwarcowa, Lipowa, Lisia, Lucyny, Lecha, Ludwikowska, Łozińskiego, Łukasza, Łucji, Macieja, Magdaleny, Majowa od nr 77 i 102, Michałowska, Mireckiego- nieparzyste od nr 95, Młodzieżowa, Modrzewskiego, Myśliwska, Nadrzeczna- od nr 86/87, Na Skarpie, Natalii, Odkrywkowa, Odległa, Okopowa, Olgi, Opoczyńska, Orla, Pauliny, Pawła, Peryferyjna, Pliszczyńskiego, Podoba, Radomska, Rawska, Reja, Robotnicza, Romana, Równa, Sabiny, Smardzewicka, Spalska- nr parzyste od 70, Spokojna, Stefana, Stolarskiego, Sucha, Sypka, Szczęśliwa- nieparzyste od nr 43,, Szewska, Szklarska, Szymanówek, Ślusarska, Teresy, Tomasza, Torowa, Utrata, Wacława, Wapienna, Wąwalska, Wilcza, Witosa, Wrzosowa- od nr 38 i 39, Wzgórze, Ziemowita, Żeromskiego- od nr 54 i 63, Żwirowa, Źródlana.

 

[Image]

 

REJON NR VIII

[Image]

mł. asp. Tomasz Drążkiewicz

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 32 tel. kom. 516 432 930

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku: obręb marketu TESCO  przy ul. Warszawska 32 w Tomaszowie Maz. ze zwróceniem uwagi na  osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym oraz zakłócające porządek publiczny. Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów, niszczenie mienia, wybryki chuligańskie.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego,  funkcjonariuszy Referatu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Wywiadowczego KPP w Tomaszowie Maz. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Tomaszowie Maz.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych posesji.

Boczna, Cekanowska, Chopina, Chrobrego, Ciasna, Cmentarna, Długa, Dworcowa, Gdyńska, Gliniana, Grota Roweckiego, Handlowa, Helska, Jagiellońska, Kilińskiego, Konopnickiej, Kołłątaja- nieparzyste, Konstytucji 3-go Maja- nieparzyste od nr 33, Koszykowa, Kręta, Krucza, Luboszewska- do nr 69, Łączna, Łokietka, Mickiewicza, Narewskiego, Niemcewicza, Okrzei, Piastowska, Popiełuszki, Poprzeczna, Radosna, Sienna, Sierakowskiego, Skłodowskiej- Curie, Sosnowa- do nr 32 i 35, Spalska- nr nieparzyste, Smutna, Staszica, Szczęśliwa- do nr 41 i 44, Świeża, Traugutta, Tuwima, Warszawska- od nr 15 do nr 47 i od 24 do 106, Wrzosowa, Ugaj, Zaułek, Zbocze, Żelazna, Żeromskiego- do nr 52/61.

[Image]

 

REJON NR IX

 

[Image]

st. asp. Tomasz Jaworski

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 3

tel. (44)726 10 32 tel. kom. 516 432 760

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku: obręb kompleksu handlowego przy ul. Koplina 1 w Tomaszowie Maz. ze zwróceniem uwagi na zakłócenia porządku publicznego oraz uszkodzenia mienia. Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów, niszczenie mienia, wybryki chuligańskie.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego,  funkcjonariuszy Referatu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Wywiadowczego, Wydziału Kryminalnego KPP w Tomaszowie Maz. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Tomaszowie Maz.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych posesji.

 

Bardowskiego, Bohuszewiczówny, Dojazd, Dubois, Gabrysiewicz, Kolbe, Kombatantów, Koplina, Krańcowa, Kwiatowa, Literacka, Mielczarskiego, Niebrowska, Orzeszkowej, Ostrowskiego, Paszkowskiego, Siedmiodomki, Skorupki, Szarych Szeregów, Szeroka, Warszawska- nieparzyste od nr 49 do nr 81, Widok, Wróblewskiego.

[Image]

 

REJON NR X

 

[Image]

st.asp. Adam Szymczyk

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 3

tel. (44)726 10 38 tel. kom. 516 432 745

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku: obręb sklepu "Żabka" przy ul. Dzieci Polskich 24 w Tomaszowie Maz. ze zwróceniem uwagi na  spożywanie alkohol w miejscu publicznym oraz zakłócenia porządku publicznego. Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów, niszczenie mienia, wybryki chuligańskie.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Wywiadowczego KPP w Tomaszowie Maz. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Tomaszowie Maz.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych posesji.

 

Brukowa, Cegielniana, Czarna, Czysta, Dębowa, Dzieci Polskich, Garbarska, Gęsia, Główna, Grzybowa, Jasna, Jelenia, Konopnickiej, Krańcowa, Leśna, Lubocheńska, Luboszewska- od nr 71, Łączna, Milenijna, Nowa, Piaskowa, Północna, Romanówek, Smolna, Strefowa, Tamka, Twarda, Ujezdzka, Warszawska- od nr 83 i 108, Wełniana, Wilanowska, Włókiennicza, Wolna, Wspólna, Wysoka, Zajęcza, Zawadzka, Żurawia.

 

[Image]

 

REJON NR XI

asp. sztab. Andrzej Klewin

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 3

tel. (44)726 10 39 tel. kom. 516 432 740

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku: obręb sklepu spożywczego przy ul. Osiedlowej w miejscowości Kolonia Zawada ze zwróceniem uwagi na zakłócenia porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów, niszczenie mienia, wybryki chuligańskie.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego, funkcjonariuszy Referatu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Wywiadowczego. Ponadto nawiązano współpracę z Sołtysem miejscowości: Kol. Zawada.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych posesji.

 

Cekanów, Cekanów, Dąbrowa, Dęby, Jadwigów, Kolonia, Chorzęcin, Godaszewice, Komorów I

i II, Kwiatkówka, Łazisko, Niebrów, Świńsko, Zaborów I i II, Zawada, Zawada Kolonia.

[Image]

 

REJON NR XII

 

[Image]

asp. sztab. Jacek Jakubowski

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 769

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby  

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku: obręb sklepu spożywczego  przy ul. Głównej 40 w miejscowości Smardzewice  ze zwróceniem uwagi na  spożywanie alkohol w miejscu publicznym oraz zakłócenia porządku publicznego. Reagowanie na wszelkie przejawy łamania przepisów, niszczenie mienia, wybryki chuligańskie.

Obszar ten został objęty szczególnym nadzorem przez dzielnicowego,  funkcjonariuszy Referatu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Wywiadowczego KPP w Tomaszowie Maz.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych posesji.

 

 Ciebłowice Małe i Duże, Jeleń, Karolinów, Sługocice,Smardzewice, Swolszewice Małe, Stara Wieś, Tresta, Twarda, Wąwał, Wiaderno

 

 

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Czerniewicach

 

Plan działań priorytetowych:

 

Rejon I – st. sierż. Bartłomiej Gust „Przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami na terenie m. Annów, gm. Czerniewice”

Rejon II – st. sierż. Krystian Pancer „Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym objętym zakazem oraz zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsca dostępnego dla publiczności w m. Chociw, gm. Czerniewice”.

Rejon III – mł. asp. Przemysław Batóg „Orlik Lubochnia -eliminacja naruszeń znaku zakazu wjazdu-B-2 oraz spożywanie alkoholu przez młodzież „

Rejon IV – mł. asp. Sylwester Koziura „Spożywanie alkoholu oraz niszczenie mienia na terenie boiska ORLIK w Luboszewch, gm. Lubochnia”.

Rejon V – mł. asp. Bartosz Kołodziejczyk „Spożywanie alkoholu na przystanku w m. Naropna, gm. Żelechlinek”.

Rejon VI – st. asp. Ariel Wiśnik „Spożywanie alkoholu i zakłócanie ładu i porządku publicznego na terenie OSiR w Inowłodzu”.

Rejon VII – st. sierz. Tomasz Januszek „Przekraczanie dozwolonej prędkości w m. Królowa Wola, gm. Inowłódz”.

Rejon VIII – mł. asp. Dariusz Matysiak „Orlik – boisko znajdujące się w m. Roszkowa Wola, gdzie wieczorami gromadzi się młodzież i spożywa alkohol, a następnie będąc pod jego wpływem zakłóca ład i porządek”.