Niebieski Piknik 06.09.2018 roku - Niebieski Piknik - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Niebieski Piknik

Niebieski Piknik 06.09.2018 roku

Regulamin działań profilaktycznych

pn. „Niebieski Piknik”

 

 

 1. Piknik odbywa się w dniu 06.09.2018 r. w godzinach 13-17 na terenie Placu Kościuszki w Tomaszowie Maz.
 2. Organizatorem pikniku jest Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz.
  z siedzibą przy ul. W. Panfil 44
 3. Wstęp na teren pikniku jest bezpłatny.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie organizatora www.tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl oraz w punkcie informacyjnym organizatora pikniku w trakcie jego trwania.
 5. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 6. Akceptując warunki Regulaminu uczestnik, w szczególności rodzic, opiekun prawny dziecka oświadcza, iż jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie pikniku.
 7. Wszystkich uczestników pikniku obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa, a w szczególności zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na pikniku.
 8. Uczestnicy biorą udział w pikniku na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi lub innym gościom.
 9. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione oraz zgubione na terenie pikniku.
 11. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren pikniku.
 12. Zabrania się wnoszenia na teren pikniku alkoholu, środków odurzających, niebezpiecznych substancji, materiałów pirotechnicznych oraz przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia bądź zdrowia ludzkiego.
 13. Podczas pikniku organizator zapewnia gościom:
 1. Wystawę sprzętu policyjnego,
 2. Wystawę pojazdów specjalistycznych, motocykli,
 3. Miasteczko ruchu drogowego,
 4. Alkogogle i narkogogle,
 5. Pokazy taktyczne Policji,
 6. Gry, zabawy i konkursy z nagrodami.
 1. W przypadku zaistnienia na terenie pikniku zagrożenia dla jego uczestników,
  a w szczególności pożaru lub innego zagrożenia dla życia bądź zdrowia uczestników, Organizator zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo- gaśniczej, ratunkowej lub ewakuacji.
 2. Organizator utrwala przebieg pokazów dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji, informacji. Wizerunek osób przebywających na terenie pikniku może zostać utrwalony,
  a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych
  i informacyjnych (niekomercyjnych) na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. tj.: www.tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl    

           Uczestnik pikniku, przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na utrwalenie
           i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych powyżej bez prawa do wynagrodzenia.

 1. Dane osobowe
  Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uczestnik pikniku przyjmuje do   wiadomości, że:
 • Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji
  w Tomaszowie Maz. z siedzibą przy ul. W. Panfil 44, 97-200 Tomaszów Maz.,
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) –
  iod@ld.policja.gov.pl
 • Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursów oraz opublikowania list zwycięzców konkurencji zorganizowanych w ramach pikniku na podstawie zgody uczestnika lub jego opiekuna prawnego wyrażonej poprzez dobrowolne zgłoszenie się do konkursu,
 • Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udział w konkursach,
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; dostępu do treści danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osowych narusza przepisy RODO, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), 
 • Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej przez okres niezbędny do realizacji celu. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku,

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

http://tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl/etm/informacje/29438,Niebieski-piknik-z-tomaszowskimi-policjantami.html

 • piknik

Pliki do pobrania