Informacje

Za nami 3 lata funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Minęły już 3 lata od wdrożenia w województwie łódzkim Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – interaktywnego narzędzia zapewniającego mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Aplikacja ta stanowi doskonałe narzędzie, które w znacznym stopniu wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego garnizonu a dostrzegalna przez społeczeństwo działalność Policji w miejscach oznaczonych zagrożeniem pozwala na codzienne budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród członków środowiska lokalnego.

Policjanci po potwierdzeniu zgłoszenia, realnie pomagają w rozwiązywaniu problemów. Dzięki funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa tomaszowska Policja otrzymuje szereg sygnałów przekazywanych przez mieszkańców miasta i powiatu, które następnie wykorzystywane są podczas dyslokowania sił i środków oraz zadaniowania funkcjonariuszy. W 2019 roku w powiecie tomaszowskim odnotowano 559 zgłoszeń zagrożeń nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku istnienia Karajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa tych zgłoszeń odnotowano 2281. Rzetelne zweryfikowanie wskazanych zagrożeń oraz szybka reakcja Policji, a także podejmowanie wzajemnych przedsięwzięć przy udziale innych instytucji, czy podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa, przynoszą wymierne efekty w postaci likwidowania zgłaszanych przez Internautów problemów.

W Tomaszowie Maz., po zgłoszeniach dotyczących nieprawidłowego parkowania, przy ul. Słonecznej 9/11 i 13/15, założono zapory umożliwiające wjazd jedynie mieszkańcom tych bloków, natomiast w obrębie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywej z ul. Barlickiego zamontowano ogrodzenia łańcuchowe oraz oznaczono linią miejsce w odległości 10 m od przejścia dla pieszych, do którego zatrzymywanie pojazdu jest zabronione.

Informacje przekazywane za pośrednictwem KMZB, dzięki którym tomaszowska policja podjęła działania zmierzające do wyeliminowania zagrożenia, dotyczyły również niewłaściwej infrastruktury drogowej. Dzięki tym zgłoszeniom, w miejscowości Grotowice na łuku drogi, usunięto z pobocza krzewy zasłaniające widoczność i tym samym poprawiono bezpieczeństwo na tym odcinku.

Również w Inowłodzu na ul. Klasztornej zainicjowano działania na rzecz wyeliminowania zagrożenia, w ramach których przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z funkcjonariuszami KP w Czerniewicach dokonali lustracji wskazanego miejsca, które zostało zakwalifikowane do reorganizacji. W rezultacie przystnek autobusowy przesuniety został o 60 m od zakrętu na drodze.

Po zgłoszeniu zagrożenia przekraczania dozwolonej prędkości na drodze krajowej nr 48 w miejscowości Teofilów funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Czerniewicach skierowali pismo do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Na wskazanym odcinku zlecono przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, co umożliwi wytypowanie miejsc o największym zagrożeniu bezpieczeństwa w kontekście ewentualnej instalacji odcinkowego pomiaru prędkości na tej drodze.

Dzięki sygnałowi o akcie wandalizmu w miejscowości Kolonia Zawada (obok nieczynnej stacji paliw), zabezpieczono metalową pokrywą starą studzienkę kilkumetrowej głębokości. Jej wcześniejszy brak zagrażał przechodzącym tamtędy osobom.

Wszystkie wymienione powyżej przedsięwzięcia zmierzające i przyczyniające się do likwidacji zagrożeń zasygnalizowanych przez mieszkańców województwa łódzkiego dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa niewątpliwie  przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszym obszarze. Działania te pozwalają budować pozytywny wizerunek Policji, jako instytucji dbającej o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym tak ważne dla każdego obywatela bezpieczeństwo lokalne, a więc najbliższego otoczenia, w którym funkcjonujemy na co dzień.

Z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, nadinsp. Andrzeja Łapińskiego, powstało Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego jako uzupełnienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jego głównym celem jest nawiązanie i planowanie współdziałania służb na rzecz bezpieczeństwa w regionie, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Beneficjentami Forum
są m.in. Policja, uczelnie, fundacje, szkoły średnie i mieszkańcy województwa łódzkiego.

Celem działania forum jest budowanie koalicji społeczeństwa, Policji i innych służb oraz instytucji na rzecz bezpieczeństwa, rozwoju nauki, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu bezpieczeństwem mieszkańców, uspołecznienie działań Policji. W ramach tego zainicjonowanego, długofalowego przedsięwzięcia  organizowane są debaty społeczne, konferencje dotyczące konkretnych problemów, także tych wynikających z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Forum służy tworzeniu, rozwijaniu, rozpowszechnianiu platformy dialogu ze społeczeństwem, jak również szukaniu interdyscyplinarnych rozwiązań istniejących zagrożeń bezpieczeństwa. Celem Forum jest również budowanie mechanizmów przeciwdziałania nowym zagrożeniom przy udziale wszystkich służb i instytucji woj. łódzkiego, ułatwienie i umożliwienie mieszkańcom, grupom społecznym i zawodowym, organizacjom oraz innym podmiotom partycypowaniu w kształtowaniu bezpieczeństwa.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępnej na każdej stronie informacyjnej jednostek Policji woj. łódzkiego oraz do korzystania z aplikacji „Moja Komenda” – umożliwiającej m.in. szybko kontakt z terenowym dzielnicowym.