Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Porozmawiajmy o bezpieczeństwie" - Debata w Żelechlinku

20 listopada 2017 roku, w sali Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa i profilaktyki "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie" Organizatorem debaty był Wójt Gminy w Żelechlinku i Policjanci z Czerniewic. W spotkaniu uczestniczył p. Bogdan Kaczmarek – Wójt Gminy Żelechlinek, mł. insp. Wojciech Tatar – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim, p. Aneta Michniewska – sekretarz Urzędu Gminy w Żelechlinku, nauczyciele Zespołu Szkół w Żelechlinku, członkowie Klubu Seniora w Żelechlinku oraz przedstawiciele instytucji z którymi na co dzień współpracują tomaszowscy policjanci, oraz mieszkańcy gminy Żelechlinek.

Jako pierwszy wystąpił Komendant Komisariatu Policji w Czerniewicach nadkom. Krzysztof Ludwiczak, który przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił prelegentów spotkania, przybliżył tematykę spotkania. Pierwszym prelegentem był dzielnicowy gminy Żelechlinek mł. asp. Bartosz Kołodziejczyk który omówił funkcjonowanie III Filarów Bezpieczeństwa-, Aplikację Moja Komenda, i program Dzielnicowy Bliżej Nas oraz po krótce zakreślił tematykę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Kolejnym prelegentem była st. sierż. Marta Mysur która przedstawiła zgromadzonym gościom tematykę " Wnuczek, policjant inkasent – nie daj się oszukać" jak również zaprezentowała gościom filmy pokazowe o w/w tematyce, poruszyła również tematykę dotyczącą zawierania umów na odleglość jak również możliwość ich rozwiązania. Kolejny prelegent nadkom. Krzysztof Ludwiczak omówił w szerokim zakresie tematykę „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” jednocześnie przedstawiając omawianą tematykę w postaci prezentacji multimedialnej, Następnym z prelegentów był podinsp. Rafał Goszczyński Naczelnik WRD KPP Tomaszów Mazowiecki który omówił tematykę " Bezpieczeństwo na drodze – bądź widoczny" omawiając obowiązek używania elementów odblaskowych jak również przedstawił pozytywne aspekty ich używania na drodze – na koniec swojej prelekcji zebranym gościom wręczył elementy odblaskowe ufundowane przez Wójta Gminy w Żelechlinku. Następnie p.Anna Gawarzyńska – kierownik KRUS w Tomaszowie Mazowieckim, omówiła temat "BHP w gospodarstwie” omawiając w szerokim zakresie wypadki do jakich dochodzi w trakcie prac w gospodarstwie oraz sposoby by do minimum ograniczych możliwosć ich wystąpienia przedstawiając omawiane zagadnienie w formie prezentacji mulimedialnej. Ponadto po zakończeniu prelekcji Anna Gawarzyńska przeprowadziła konkurs oparty o treści przez nią prezentowane, wręczając uczestnikom nagrody rzeczowe. Ostatnim z prelegentów był mł. bryg. Tomasz Stanisławski z JRG Tomaszów Maz. który omówił tematykę " Czad – cichy zabójca" przedstawiając omawianą tematykę w formie prezentacji multimedialnej jak również filmów pokazujących skutki nieprawidłowych zachowań oraz działania czadu. Po zakończeniu prelekcyjnej części debaty podziękowano zaproszonym gościom za przybycie, po czym zebrani goście mogli zadawać pytania, co odbywało się na zasadzie swobodnej rozmowy. Uczestnicy debaty potwierdzali potrzebę organizacji takich spotkań z uwagi na szeroki zakres tematyczny jak również trafność i celowość przekazywanych treści.