Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Regulaminy konkursów dla szkól "Doplacze życia wypalacze"

Wielki Finał już 8 grudnia w Kinie Helios z filmem "Najlepszy"

Regulamin konkursu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu profilaktycznego na przygotowanie pracy multimedialnej ukazującej zagrożenia związane z zażywaniem środków psychoaktywnych (narkotyki i dopalacze) oraz promujący zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, zwanego dalej „Konkursem”. Konkurs finansowany
w ramach realizacji zadania pn. „Dopalacze-życia wypalacze” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

2. Organizatorami Konkursu są Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, zwani dalej „Organizatorem”.

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

4. Do głównych celów Konkursu należy:

promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnienie wzorów i postaw prozdrowotnych;

kształtowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych;

zaktywizowanie dzieci do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania wiedzy i promocji zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs trwa od dnia 13 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów.

2. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla uczniów z klas szkół podstawowych.

3. Prace konkursowe są realizowane i zgłaszane zespołowo-klasowo.

4. Szkoła Podstawowa biorąca udział w Konkursie może zgłosić do udziału w Konkursie dowolną liczbę klas oraz przynajmniej jednego opiekuna (osoba dorosła).

6. Uczestnik, z uwagi na brak osobowości prawnej, podejmuje działania w ramach Konkursu w imieniu i na rzecz organu prowadzącego, posiadając stosowne upoważnienia w zakresie
w jakim wywiązanie się z postanowień Regulaminu wymaga zgody lub upoważnienia osób trzecich (np. w zakresie dot. praw autorskich przysługujących co do zasady twórcom).

7. Każda klasa-zespół może zgłosić jedną pracę.

III. Warunki pracy konkursowej

praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej np. komiks, grafika, hasło, opowiadanie w programie Microsoft Office lub innym programie (wraz z dołączonym programem umożliwiającym przeglądanie prezentacji);

praca powinna zawierać maksymalnie do 10 slajdów. Jako nazwę pliku należy wpisać tytuł własny związany z tematem prezentacji.

praca powinna zawierać treść zgodną z celami konkursu.

2. Praca nie może zawierać treści reklamowych ani o charakterze komercyjnym;

3. Na pracy konkursowej nie mogą być widoczne znaki towarowe;

4.Organizator nie odsyła prac konkursowych biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych lub z innego powodu wyłączonych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.

6. Na końcu każdej pracy należy umieścić logo programu „Razem bezpieczniej” (stanowiące załącznik do regulaminu) oraz napis „DOPALACZE – życia wypalacze” projekt finansowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

IV. Warunki udziału w konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

dostarczenie pracy konkursowej w postaci prezentacji zgodnie
z wymogami Regulaminu Konkursu, określonymi w rozdziale III Regulaminu,

dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczeń, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.

2. Nadesłanie prezentacji wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową
i Oświadczeniami jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

3. Prace konkursowe można złożyć na płycie CD/DVD lub na pendrivie do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta pokój 2 budynek C, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres mailowy: wsp@tomaszow-maz.pl.

4. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 4 grudnia 2017 r. do godziny 15:30.

V. Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Uczestnik zgłaszając pracę do Konkursu oświadcza, że:

ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich;

osoby utrwalone na pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie;

praca konkursowa nie brała udziału w innych konkursach.

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych
w związku z pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu i zawartych w niej treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.

3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczną prezentację pracy konkursowej nieograniczoną
w czasie na wszystkich polach eksploatacji w kraju i zagranicą.

4. Uczestnik zgłoszonej pracy konkursowej, z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do niej, na wszelkich polach eksploatacji,
w tym w szczególności takich jak: utrwalenie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wyświetlenie, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity.

5. Uczestnicy nie będą rościć należności finansowych za materiał emitowany w mediach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

VI. Jury konkursu i kryteria oceny

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.

2. Każdy spot zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.

3. W skład Jury Konkursu wchodzą:

przedstawicieli Urzędu Miasta;

przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji;

przedstawicieli Stowarzyszeń abstynenckich;

przedstawiciela mediów.

4. Z pośród złożonych prac członkowie Jury Konkursu wybiorą 3 najlepsze prace. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę następujące kryteria:

zgodność prezentacji z tematyką Konkursu;

oryginalność podejścia do tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę;

treść pracy wraz ze zdjęciami, rysunkami lub wykresami (w zależności od inwencji twórczej autora);

prace napisanie językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne.

5. Przez Jury również oceniana będzie również estetyka i efekt wizualny pracy, a także zawartość merytoryczna pracy: grafika, szata graficzna, przejrzystość oraz technika poprawności wykonania.

6. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia
6 grudnia 2017 roku.

7. Uczestnicy zostaną powiadomieni o miejscu i terminie ogłoszenia wyników Konkursu, nie później niż 7 grudnia 2017 r.

VI. Nagrody

Dla najlepszych trzech prezentacji przewiduje się nagrody rzeczowe.

Dla klas, z których zespół został nagrodzony zostanie wyświetlony w kinie „Helios” film
pt. „Najlepszy”.

Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów od największej do najmniejszej będącej sumą punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury Konkursu. W przypadku, gdy dwa lub więcej haseł otrzyma jednakową liczbę punktów,
o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje przewodniczący Jury Konkursu.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późń. zm.)

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy wskazanej w pkt 1 Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.

3. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie ich danych osobowych na stronach portalu internetowego Organizatora
i w mediach.

Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

Regulamin konkursu na profilaktyczny spot audio-filmowy dla uczniów szkól gimnazjalnych

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na profilaktyczny spot audio-filmowy ma dotyczyć tematyki szeroko pojętej profilaktyki (dopalacze, używki, uzależnienia, cyberprzestępczość, agresja, przemoc, itp.) oraz promocji zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, zwanego dalej „Konkursem”. Konkurs finansowany w ramach realizacji zadania pn. „Dopalacze-życia wypalacze”
  w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

2. Organizatorami Konkursu są Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, zwani dalej „Organizatorem”.

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

4. Do głównych celów Konkursu należy:

 • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy;

 • kształtowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych;

 • zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania wiedzy i promocji zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, w tym od narkotyków i tak zwanych dopalaczy.

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs trwa od dnia 6 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów.

2. Konkurs jest jednoetapowy i skierowany do wszystkich uczniów gimnazjów.

3. Prace konkursowe są realizowane i zgłaszane zespołowo.

4. Gimnazjum biorące udział w Konkursie może zgłosić do udziału
w Konkursie dowolną liczbę zespołów składających się z maksymalnie 4 uczniów oraz przynajmniej jednego opiekuna (osoba dorosła). W filmie mogą uczestniczyć także statyści np. cała klasa, jednak nie zostaną oni nagrodzeni.

5. Uczestnik, z uwagi na brak osobowości prawnej, podejmuje działania w ramach Konkursu w imieniu i na rzecz organu prowadzącego, posiadając stosowne upoważnienia w zakresie
w jakim wywiązanie się z postanowień Regulaminu wymaga zgody lub upoważnienia osób trzecich (np. w zakresie dot. praw autorskich przysługujących co do zasady twórcom).

6. Każdy zespół może zgłosić jeden spot.

 

III. Warunki spełniane przez pracę konkursową

 1. Praca konkursowa na spot profilaktyczny musi spełniać następujące wymagania:

 • przekazana przez uczestnika w wersji elektronicznej - na płycie CD/DVD -
  w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie do telewizyjnej kampanii medialnej.

 • spot nie może przekraczać 3 minut. Spoty trwające powyżej 3 minut nie zostaną

zakwalifikowane do Konkursu;

 • spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu

komórkowego, aparatu fotograficznego itp., w postaci jednego pliku video;

 • zalecenia techniczne:

− format pliku: MPEG4 lub DV-AVI (PAL) dla filmów nagranych kamerami DV
i innymi urządzeniami nagrywającymi w mniejszej rozdzielczości,

− minimalna rozdzielczość obrazu 720x576 pixeli,

− format obrazu 16:9 FHA, w miarę możliwości tryb skalowania z przeplotem, dla

filmów nagranych kamerami HD i innymi urządzeniami nagrywającymi
w wysokiej rozdzielczości;

 • nośnik z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika/Uczestników i umieszczony w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły. Do koperty należy zapakować również kartę zgłoszeniową wraz
  z oświadczeniami zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

2. Praca nie może zawierać treści reklamowych ani o charakterze komercyjnym;

3. Na pracy konkursowej nie mogą być widoczne znaki towarowe;

4. Muzyka i efekty dźwiękowe oraz grafiki i materiały video grafiki ( tj. fragmenty programów telewizyjnych, filmów, gier, teledysków, logotypy, animacje, zdjęcia itp.) wykorzystane
w spocie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu;

5. Organizator nie odsyła prac konkursowych biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych lub z innego powodu wyłączonych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.

7. Na końcu każdego spotu filmowego należy umieścić logo programu „Razem bezpieczniej” (stanowiące załącznik do regulaminu) oraz napis „DOPALACZE – życia wypalacze” projekt finansowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

IV. Warunki udziału w konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • dostarczenie pracy konkursowej w postaci hasła profilaktycznego lub spotu profilaktycznego zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu, określonymi
  w rozdziale III Regulaminu,

 • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczeń, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.

2. Nadesłanie spotu profilaktycznego wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową
i Oświadczeniami jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

3. Prace konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych
i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta pokój 2 budynek C, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

5. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 4 grudnia 2017 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Urzędu Miasta.

V. Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Uczestnik zgłaszając pracę do Konkursu oświadcza, że:

 • ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich;

 • osoby utrwalone na pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie;

 • praca konkursowa nie brała udziału w innych konkursach.

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych
w związku z pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu i zawartych w niej treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.

3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczną prezentację pracy konkursowej nieograniczoną
w czasie na wszystkich polach eksploatacji w kraju i zagranicą.

4. Uczestnik zgłoszonej pracy konkursowej, z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do niej, na wszelkich polach eksploatacji,
w tym w szczególności takich jak: utrwalenie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wyświetlenie, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity.

5. Uczestnicy nie będą rościć należności finansowych za materiał emitowany w mediach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

VI. Jury konkursu i kryteria oceny

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.

2. Każdy spot zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.

3. W skład Jury Konkursu wchodzą:

 • przedstawicieli Urzędu Miasta;

 • przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji;

 • przedstawicieli Stowarzyszeń abstynenckich;

 • przedstawiciela mediów.

4. Z pośród złożonych prac członkowie Jury Konkursu wybiorą 3 najlepsze prace. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność tematu spotu z tematyką Konkursu;

 • oryginalność podejścia do tematu i pomysł na hasło lub spot;

 • wartość merytoryczną;

 • wartość artystyczną hasła lub spotu;

 • wartość techniczną hasła lub spotu.

5. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia
6 grudnia 2017 roku.

6. Uczestnicy zostaną powiadomieni o miejscu i terminie ogłoszenia wyników Konkursu, nie później niż 7 grudnia 2017 r.

VI. Nagrody

 1. Dla najlepszych trzech spotów przewiduje się nagrody rzeczowe.

 2. Dla klas, z których zespół został nagrodzony zostanie wyświetlony w kinie „Helios” film
  pt. „Najlepszy”.

 3. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów od największej do najmniejszej będącej sumą punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury Konkursu. W przypadku, gdy dwa lub więcej spotów otrzyma jednakową liczbę punktów, o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje przewodniczący Jury Konkursu.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późń. zm.)

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy wskazanej w pkt 1 Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.

3. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie ich danych osobowych na stronach portalu internetowego Organizatora
i w mediach.

Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Regulamin konkursu na profilaktyczny spot audio-filmowy dla Szkół Ponadgimnazjalnych

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na profilaktyczny spot audio-filmowy ma dotyczyć tematyki szeroko pojętej profilaktyki (dopalacze, używki, uzależnienia, cyberprzestępczość, agresja, przemoc, itp.) oraz promocji zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, zwanego dalej „Konkursem”. Konkurs finansowany w ramach realizacji zadania pn. „Dopalacze- życia wypalacze” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

2. Organizatorami Konkursu są Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim oraz Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, zwani dalej „Organizatorem”.

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

4. Do głównych celów Konkursu należy:

 • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy;

 • kształtowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych;

 • zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania wiedzy i promocji zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, w tym od narkotyków i tak zwanych dopalaczy.

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs trwa od dnia 21 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów.

2. Konkurs jest jednoetapowy i skierowany do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Prace konkursowe są realizowane i zgłaszane zespołowo.

4. Szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w Konkursie może zgłosić do udziału
w Konkursie dowolną liczbę zespołów składających się z maksymalnie 4 uczniów oraz przynajmniej jednego opiekuna (osoba dorosła). W filmie mogą uczestniczyć także statyści np. cała klasa, jednak nie zostaną oni nagrodzeni.

5. Uczestnik, z uwagi na brak osobowości prawnej, podejmuje działania w ramach Konkursu w imieniu i na rzecz organu prowadzącego, posiadając stosowne upoważnienia w zakresie
w jakim wywiązanie się z postanowień Regulaminu wymaga zgody lub upoważnienia osób trzecich (np. w zakresie dot. praw autorskich przysługujących co do zasady twórcom).

6. Każdy zespół może zgłosić jeden spot.

 

III. Warunki spełniane przez pracę konkursową

 1. Praca konkursowa na spot profilaktyczny musi spełniać następujące wymagania:

 • przekazana przez uczestnika w wersji elektronicznej - na płycie CD/DVD -
  w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie do telewizyjnej kampanii medialnej.

 • spot nie może przekraczać 3 minut. Spoty trwające powyżej 3 minut nie zostaną

zakwalifikowane do Konkursu;

 • spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu

komórkowego, aparatu fotograficznego itp., w postaci jednego pliku video;

 • zalecenia techniczne:

− format pliku: MPEG4 lub DV-AVI (PAL) dla filmów nagranych kamerami DV
i innymi urządzeniami nagrywającymi w mniejszej rozdzielczości,

− minimalna rozdzielczość obrazu 720x576 pixeli,

− format obrazu 16:9 FHA, w miarę możliwości tryb skalowania z przeplotem, dla filmów nagranych kamerami HD i innymi urządzeniami nagrywającymi
w wysokiej rozdzielczości;

 • nośnik z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika/Uczestników i umieszczony w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły. Do koperty należy zapakować również kartę zgłoszeniową wraz
  z oświadczeniami zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

2. Praca nie może zawierać treści reklamowych ani o charakterze komercyjnym;

3. Na pracy konkursowej nie mogą być widoczne znaki towarowe;

4. Muzyka i efekty dźwiękowe oraz grafiki i materiały video grafiki ( tj. fragmenty programów telewizyjnych, filmów, gier, teledysków, logotypy, animacje, zdjęcia itp.) wykorzystane
w spocie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu;

5. Organizator nie odsyła prac konkursowych biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych lub z innego powodu wyłączonych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.

7. Na końcu każdego spotu filmowego należy umieścić logo programu „Razem bezpieczniej” (stanowiące załącznik do regulaminu) oraz napis „DOPALACZE – życia wypalacze” projekt finansowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

IV. Warunki udziału w konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • dostarczenie pracy konkursowej w postaci hasła profilaktycznego lub spotu profilaktycznego zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu, określonymi
  w rozdziale III Regulaminu,

 • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczeń, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.

2. Nadesłanie spotu profilaktycznego wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową
i Oświadczeniami jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

3. Prace konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, pokój 216, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

4. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 4 grudnia 2017 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Starostwa Powiatowego).

 

V. Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Uczestnik zgłaszając pracę do Konkursu oświadcza, że:

 • ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich;

 • osoby utrwalone na pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie;

 • praca konkursowa nie brała udziału w innych konkursach.

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych
w związku z pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu i zawartych w niej treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.

3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczną prezentację pracy konkursowej nieograniczoną
w czasie na wszystkich polach eksploatacji w kraju i zagranicą.

4. Uczestnik zgłoszonej pracy konkursowej, z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do niej, na wszelkich polach eksploatacji,
w tym w szczególności takich jak: utrwalenie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wyświetlenie, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity.

5. Uczestnicy nie będą rościć należności finansowych za materiał emitowany w mediach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


 

VI. Jury konkursu i kryteria oceny

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.

2. Każdy spot zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.

3. W skład Jury Konkursu wchodzą:

 • przedstawiciele Starostwa Powiatowego;

 • przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji;

 • przedstawiciele Stowarzyszeń abstynenckich;

 • przedstawiciel mediów.

4. Spośród złożonych prac członkowie Jury Konkursu wybiorą 3 najlepsze prace. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność tematu spotu z tematyką Konkursu;

 • oryginalność podejścia do tematu i pomysł na hasło lub spot;

 • wartość merytoryczną;

 • wartość artystyczną hasła lub spotu;

 • wartość techniczną hasła lub spotu.

5. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia
6 grudnia 2017 roku.

6. Uczestnicy zostaną powiadomieni o miejscu i terminie ogłoszenia wyników Konkursu, nie później niż 7 grudnia 2017 r.


 

VI. Nagrody

 1. Dla najlepszych trzech spotów przewiduje się nagrody rzeczowe.

 2. Dla klas, z których zespół został nagrodzony zostanie wyświetlony w kinie „Helios” film
  pt. „Najlepszy”.

 3. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów od największej do najmniejszej będącej sumą punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury Konkursu. W przypadku, gdy dwa lub więcej spotów otrzyma jednakową liczbę punktów, o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje przewodniczący Jury Konkursu.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późń. zm.)

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy wskazanej w pkt 1 Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.

3. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie ich danych osobowych na stronach portalu internetowego Organizatora
i w mediach.

Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

Pliki do pobrania

 • 15.58 KB
 • 14.73 KB
 • 20.08 KB